Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

1. Pirkėjas, norėdamas naudotis www.retroforma.lt internetine parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, gali užsiregistruoti www.retroforma.lt parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą, adresą, telefoną, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą.

 

2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsiant juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

 

3. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individuoalius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. 4. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už betkuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie www.retroforma.ltinternetinėje parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu.

 

4. Užsiregisruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tiksais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis www.retroforma.lt internetinėje parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

 

5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis „Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo“ nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir(ar) pinigus už Pirkėjo grąžintinas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinti Pirkėjui galimybę naudotis kitomis www.retroforma.lt internetinės parduotuvės paslaugomis. Pirkėjos asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.

 

7. Pirkėjo pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendrauja vykdant Retroforma internetinės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą, ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenis, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos  teisės aktuosenumatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

 

8. Pirkėjas, norėdamas gauti pardavėjo ar jo partnerių pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui rekaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

 

9. Klientas, užsiregistruodamas www.retroforma.lt interneinėje parduotuvėje, sutinka, registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu, gauti informacinius pranešimus iš www.retroforma.lt internetinės parduotuvės apie naujus straipsnius, akcijas ir pan. www.retroforma.lt internetinė parduotuvė įsipareigoja sudaryti klientui sąlygas, bet kada atsisakyti šių pranešimų gavimo.